”Insanlik Kültürünün şimdi ki Krizi, proleteryanın önderlik krizidir"

Marksist inisiyatif´in amaçları nelerdir?

Sosyalizm ve Konsey Demokrasisi

Baskının, Yoksuluğun, çevre katliyamının, savaşın ana nedeni kapitalizmdir. Kapitalizmi reformlarla aşmaya inanmak hayalperesliktir. İktisadi monopollerin, bankalarin, holdinglerin gücü sadece onların mülksüzleştirilmesiyle yıkılabilir. Bizim hedefimiz insanların ihtiyaçlarına göre planlanan bir ekonomiyle yönetilen ve serbest seçilmiş konseylerle demokratik bir şekilde kontrol edilen sosyalist bir toplumun kurulmasıdır.

Işçi Sınıfı ve Burjuva

Tüm toplumların tarihi sınıfların mücadelesinin tarihidir, tüm politik etkilerin arkasında sosyal ekonomik nedenler bulunmaktadır. Kapitalizmdeki temel çelişki burjuva ve işçi sınıfı arasındadır. Ücret ile çalışan kesimin büyük bir kısmı sadece kendi iş gücünü satmak ile ugraşırken, Kapital ve fabrikalar küçük bir kapitalist azınlığın elindedir. Kapitalizimi yıkmak ve Sosyalist toplumun inşası sadece toplumun zenginliğini üreten işçi sınıfın ve diğer emekçilerin elindedir.

Aktifleşme ve özgürleşme

Bu hedefe yaklaşabilmek için Markist Inisiyatif emekçilerin büyük kitlesinin özgürleşmesine ve kendi kurtuluşuna yarayan bugünkü tüm mücadeleri ve aktiviteleri desteklemektedir. Bu esnada işçilerin ve gençlerin daha iyi bir yaşam için haklı günlük isteklerini sosyalist bir perspektifle birleştirmek zorunludur. Burada belirleyici olan bu taleplerin sahiplerinin parlemento dışı eylemleri ve örgütleşmesidir. İşçi sınıfın ve idelojik bagımsızlığını burjuva Partlerinden elde etmesi ve korumasi gereklidir. Bu yüzden MI her türlü sınıf barışını ve burjuva hükümetlerini kararlı bir şekilde red eder.

Temel ve sosyal haklarının korunması ve genişlemesi için, işçilerin güçlü sendikalara ihtiyacı vardır. Sendikalar içerisinde, sınıf mücadelesi bir politika izlemeyi ve işçi sınıfını disipline edip burjuva devletinin hakimyetine sokmaya çalışan sendika önderliğine karşı da mücadele etmeyi savunmaktayız.

Baskı ve Sömürü

Baskının, sömürünün, ayrımcılığın ve ırkçılığının zülümüne karşı mücadele etmek sosyalist politakanın temel yapısını oluşturmaktadır. Kadınların sosyal ve hukuksal konumlarının eşitlenmesinın yanı sıra baskı altındaki halklarin kendi haklarını tayin etme mücadelesi ve cinsel azınlıkların haklarının savunulması da politikamızın temel amaçlarınından birini oluşturmaktadır. Burada yaşayan herkesin eşit ve demokratik haklara sahip olmasıda bu politikanın kaçınılmaz talebidir. Tüm ırkçı önyargıların,ulusal küstahlik ve şovanizmin bütün ceşit ve bicimlerinin kacınılmaz teşhirini emperyalizme vesavaşa karşı mücadelenin içinde önemli bir eğitim aracı olarak kullanılmalıdır. Bizim sloganımız bu yüzden, dünyanın tüm işçileri birleşin.

Emperyalizm ve savaş

Emperyalizm çağında finans kapitalinin monopolu dünyaya hakimdir. Bir avuç emperyalist zorbaları, dünyayı kendi aralarında paylaşmışlardır. Silahlanmanın ve savaşın nedeni monopollerin, kar, pazar ve doğal kaynak arayışlarıdır. Emperyalist savaş, kapitalìn zorba politikasının devamı ve şiddetlenmesidir. İşçi sınıfının savaşa karşı mücadelesi ise sınıf mücadelesinin devamı ve şiddetlenmesidir. Uluslararası işçi sınıfı politikasının önemli içeriğini bu yüzden emperyalizme ve onun savaşlarına karşı yürütülen mücadele oluşturmaktadır. Bu sebebten dolayı bizim için geçerli olan emperyalist ülkelerde Karl Liebknecht`in sözüdür: Asıl düşman kendi ülkende bulunmaktadır.

Biz ezilen halkların emperyalist savaşa ve neo-kolonyal sömürüye karşı mücadelerini destekliyoruz. Fakat ulusal ve demokratik hedeflerin, emperyalizm tarafından işgal edilen ülkelerde sadece işçi sınıfının önderliği tarafından, sosyalizm mücadelesi çerçevesinde gerçekleşebilir. Yerli burjuva bu ülkelerde tutarsızdır, devrimci rol için zayıftır ve emperyalizme bağımlıdır.

Devrim ve karşı devrim

Sovyetler birliği, ekim devriminden bir işçi devleti olarak cıkmıştır. Sosyalist gelişimin zorunlu şarti olan üretim araçlarının kamulaştırılması üretici güclerinin hızlı büyümesine imkan sağlamıştır. Baslangıçta ki geri kalmışlık, daha sonrada, izalasyon ve sovyetler birliğinin emperyalist kuşatma altında bulunmasina bagli olarak işçi devletinin aracı tamamen dejenerasyona ugramistir. Bu süreçte işçi sınıfının bir aracı olmaktan çıkıp, bürokrasinin bir aracı haline gelmiştir. Stalin ve ardıların yönetiminde sosyalizm adı altında işlenen suçlar, sosyalist düsüncenin tüm dünya çapındaki inanırlıgını büyük hasarlara ugratmıştır.

Sovyetler Birliği'nde, Dogu Almanya'da , Çin'de ve diğer kapitalist olmayan işci devletlerinde, partinin parazit bürokrasisi tarafından kapitalizme geri dönüşü hazırlamıştır. Bizler kendimizi, bu ülkelerde 1920 `li yıllardan beri sol muhalefet olarak bürokrasinin işçi sınıfını yetkisizleştirmesine karşı gerçek işçi demokrasisini ve sosyal kazanımların korunması ve geliştirmelesini savunanların geleniğinde görmekteyiz. Lakin marksist önderlik yokluğunun sebebiyetinden emekçilerin bürokratik sisteme karşı haklı mücadelesi karşı sosyal devrime dönüşmüstür ve işçi sınıfının tüm kazanımlarının yok edilmesine yol açmıştır. 1989/90 dönüşü dünya çapında emekçilerin yaşamında ki gerçek şartlarda gerileme anlamına gelmektedir..

Teori ve Pratik

Marksist Inisiyatif´in programı işçi sınıfının ve tüm ezilenlerin kurtuluş mücadelesindeki uluslararası tecrübesine dayanmaktadır. Karl Marks, Friedrich Engels, Wladimir İljitsch Lenin, Rosa Luxemburg ve Leo Troçki`nin geleneğindeki bilimsel sosyalizmin teorik açıklığı ve korunması ve geliştirlmesine tarafız. Marksizm bizim için sadece bir dünyayı kavrama aracı değil, bilakis ilk başta dünyanın değiştirilmesi için eylem kılavuzudur.

İşçi partisi ve Enternasyonal

Marks ile biliyoruz ki; İşçi sınıfının kurtuluşu sadece işçi sınıfının eseri olabilir. Günümüzün temel görevi; işçi sınıfının moral kaybının , saşkınlığının, ideolojik karışıklığının ve organik parcalanmışlığını aşmasında yardımcı olmaktır. İşçi sınıfının toplum içerisindeki objektif konumuna dair kendi tecrübelerini toplamasına yardımcı olan her eylem ilericidir.

Ezilenlerin ve hor görülenlerin spontane mücadeleri kapitalizmi ve emperyalizmi aşmaya yetmemektedir, bu yüzden teorik olarak egitilmiş, ve pratikte kendini kanıtlamış bir önderlige gereksinim vardır. Bir sosyalist işçi partisi asla amaç değildir, bilakis kapitalizmin yıkılması için mecburi bir araçtır. Böyle bir parti tebliğ etmekle kurulmaz, sınıf mücadelesinin bir ürünü olmak zorundadır. Marksist inisiyatif böyle bir partinin kurulmasına kendi gücü ve imkanları dahilinde katkıda bulunmayı istemektedir.

.Kapitalizm bir dünya sistemi olarak bulunduğundan, ona karşı olan direnişte uluslararası organize edilmiş olması gereklidir. Nasıl ki tek bir ülkede sosyalizm kurulamaz ise, devrimci bir örgütlenmede ulusal izalasyon altında kurulamaz. Marksist insiyatif yeni bir enternasyonalin, sosyalist devrimin dünya partisi olarak kurulmasına katkıda bulunacak her türlü adımı destekler. Enternasyonal masada oluşmaz, değişik ülkelerdeki hareketlerin, mücedelerin, devrimlerin ürünü olması gereklidir.